תנאים

תקנון אתר / חברה –

תנאי שימוש

תנאים והתניות אלה, חלים על כל השירותים שלנו במישרין או בעקיפין באמצעות מפיצים) הזמינים באינטרנט, באמצעות כל מכשיר נייד, בדוא"ל או בטלפון. על ידי גישה, גלישה ושימוש באתר האינטרנט שלנו או בכל אחת מהאפליקציות שלנו באמצעות כל פלטפורמה (להלן "האתר") ו/או על ידי השלמת הזמנה, אתה מאשר ומסכים לקרוא, להבין ולהסכים לתנאים שנקבעו להלן (כולל הצהרת הפרטיות). דפים אלה, התוכן והתשתית של דפים אלה, ושירות ההזמנות המקוון המסופק בדפים אלה ובאמצעות האתר (tourguide.ge) נמצאים בבעלות חברת" טורגייד גאורגיה ישראל להלן "החברה" קובעים את הזכויות והחובות שלנו בהתאמה.

א. תנאים כלליים 

 

 1. אתר “טורגייד גאורגיה ישראל” הינו אתר אינטרנט של חברת התיירות טורגייד גאורגיה המתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.

כאמור רכישת השירותים המוצעים על ידי החברה , מהווה הסכמה לתנאים המפורטים במסמך זה.

 1. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 

ב. תהליך ההזמנה

 1. יובהר כי הזמנתך נדרשת אישור, הזמנתך תאושר סופית מול נציג/ת טלפונית ו/או במייל שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה.

על הנוסע החובה לאמת את פרטי ההזמנה ולוודא כי הפרטים בכרטיס הטיסה ו/או השוברים הנלווים אליו תואמים את פרטי ההזמנה.

 1. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. “טורגייד גאורגיה ישראל” אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
 2. חברת “טורגייד גאורגיה ישראל” מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

סוכנות הנסיעות תבצע את ההזמנה, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: קורונה ו/או שביתות, מזג אויר, ימי חג , שינויים בטיסות  וכדומה,  אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק , ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ולחברה אין כל שליטה על זה.

 1. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

 

גתוכנית הטיול –

הטיול והמסלול כפי שפורסם מחייב את החברה אולם יתכנו שינויים בקביעת סדר ימי הטיול והביקורים כפי שמודפסים בחוברת ובפרסומי החברה. אין החברה אחראית על תופעות של מזג אויר (רעידת אדמה, שטפונות, ערפל, סופות, התפרצות הר געש, שלג וכדומה) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת החברההעלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו במסלול או בשירותים המוזמנים

תכנית הטיול ופרטיה הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

הגדרה של סיורים מודרכים מתייחסת להדרכה באמצעות מדריכ/ה מקומי/ת למשך 3 או 4 שעות אלא אם יצוין אחרת.

בתקופות חגים ומועדים, יהודיים, נוצריים מוסלמים או של דת ותרבות אחרת, אתרים מסויימים עלולים להיות סגורים הן בהודעה מראש והן ללא הודעה כזו. החברה במידת האפשר תספק חלופה לאתר סגור באתר חלופי או בפעילות אחרת.

ד. מדיניות מחירים

המחירים באתר ובמרכזים הטלפונים כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק

 1. במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני, רשאית החברה לגבות דמי טיפול בסך של עד 29$ לנוסע, והכול לשיקולה של החברה.
 2. ל “טורגייד גאורגיה ישראל” שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
 3. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות  ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש:עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה) כבר נמצאים בידי הנוסע.אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.
 4. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב למעט דמי הרישום עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות.
 5. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי, אולם בכל מקרה לא יעלה סכום ההחזר הכספי בש"ח על הסכום בש"ח ששולם עבור ההזמנה.
 6. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

6.1 במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל “טורגייד גאורגיה ישראל” עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

6.2  במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל “טורגייד גאורגיה ישראל” תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה “טורגייד גאורגיה ישראל” רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש “טורגייד גאורגיה ישראל” מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט “טורגייד גאורגיה ישראל” לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

ה. פרטי מזמין השירותים / מוצרים

 1. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים.
 2. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.
 3. “טורגייד גאורגיה ישראל” ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.
 4. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של “טורגייד גאורגיה ישראל” אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין.
 5. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין לחברה לשלוח למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות לטלפון הנייד לרבות ס.מ.ס. ו/או וואטצאפ (WhatsApp) המוזנת בהזמנה,

6 כאמור, בכל עת תוכל לבקש מ “טורגייד גאורגיה ישראל” להסיר את שמך מרשימת הנמענים באמצעות אתר האינטרנט של החברה .

ו. מידע ותמונות באתר ובתוכנית הטיולים

 1. “טורגייד גאורגיה ישראל” אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי החברה אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.
 2. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי “טורגייד גאורגיה ישראל” על ידי צדדים שלישיים.

 

ז. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר  

1.החברה מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בש"ח אשר נקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

2.חשוב לציין כי האתר הינו מהמתקדמים בעולם מבחינת אבטחת מידע ואבטחה כללית וזאת באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי “טורגייד גאורגיה ישראל” לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

3.מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה.

 1. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. “טורגייד גאורגיה ישראל” אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
 2. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג החברה פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור הטיול שרכש.

 

דמי ביטול בגין מוצרים/שירותים


ביטול ההזמנה ( תקף לאפריל 2021 בלבד )
מעל 10ימים לפני יציאת הקבוצה – $ 49בלבד.
בין 7-9ימים לפני יציאת הקבוצה ישלם הלקוח 30% מעלות הטיול
בין 5-6ימים לפני יציאת הקבוצה ישלם הלקוח 50% מעלות הטיול –
בין 4 ימים ליום היציאה של הקבוצה ישלם הלקוח את מלא העלות של הטיול

עקב המצב הרגיש מומלץ בחום לרכוש במיידי פוליסת ביטוח רפואי / כללי המכסה את המטייל\ת
בביטוח רפואי כולל נגיף הקורונה לרבות דמי ביטול טיסה/טיול מאורגן

יציאת הטיול מותנית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל טיול.

החברה לא מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צויין אחרת.

ח. בתי מלון

כללי

ארוחות– הזמנות לארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה ו / או למלון הינו בגדר בקשה בלבד, והחברה אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה ע"י חברת התעופה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנהלים.

 1. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.
 2. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת “טורגייד גאורגיה ישראל”.
 3. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות החברה להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
 4. היציאה הרשמית מהחדרים בכל מקרה לפני שעה 12:00 והכניסה לחדרים בכל מקרה לא לפני השעה 14:00. יש לקחת בחשבון את צרכי המלון בניקוי החדרים והכשרתם לקליטת נוסעים חדשים.

רשימת מלונות תימסר ללמטיילים לפני יציאתם. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון גם לאחר היציאה מהארץ. אנו מתחייבים לשמור על הרמה ואזור הלינה הקרוב ביותר למקורי.

5.קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין החברה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו- “טורגייד גאורגיה ישראל” ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות “טורגייד גאורגיה ישראל” להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

 1. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ – 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר בהרכב זוגי, אך אין באפשרות “טורגייד גאורגיה ישראל” להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.
 2. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
 3. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת “טורגייד גאורגיה ישראל” להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק “טורגייד גאורגיה ישראל” עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
 4. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי "טורגייד גאורגיה ישראל "באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.

10 יובהר כי “טורגייד גאורגיה ישראל” אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

בסיס חצי פנסיון

 1. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית.

שירותים עונתיים – 

 1. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. “טורגייד גאורגיה ישראל” לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
 2. בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד , ואין לחברה כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.
 3. מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלת המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון.

במספר מלונות בעולם מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה.  בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות “טורגייד גאורגיה ישראל” והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

שירותים נוספים במלון

 1. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.
 2. “טורגייד גאורגיה ישראל” אינה אחראית לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון.

ט. נזקים – ביטוח

 1. “טורגייד גאורגיה ישראל” לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מגפה , מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת “טורגייד גאורגיה ישראל” ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.
 2. כמו כן, לא תהא “טורגייד גאורגיה ישראל” אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.
 3. “טורגייד גאורגיה ישראל” מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. המטייל מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי לחברה בכל הנוגע לנזקים הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונות דרכים בחו"ל.

על כן, באחריות הבלעדית של הנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות אישית אשר מכסה כל נזק אשר עלול להיגרם למטייל (נוסע) כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונת דרכים.

 1. החברה ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

5.כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול “טורגייד גאורגיה ישראל” אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות “טורגייד גאורגיה ישראל”.

 1. במידה ויגרם נזק לחדר המלון או לאוטובוס בגין רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות כגון, בית המלון או חברת האוטובוסים, ידרשו את עלות התיקון בעבור כך, מתחייב המטייל לשלם סכום זה ישירות לבית המלון או לנותן השירות או במידה ולא שילם זאת תיגבה החברה זאת מהמטייל ותעביר הכספים ישירות לנותן השירות על פי העלות הנדרשת ע"י נותן השירות.

 

י. מדריך הקבוצה

ייתכן מקרה בו מדריך הקבוצה יפגוש את הקבוצה בהגעה לשדה התעופה הראשון בחו"ל או שיעזוב את הקבוצה ביום האחרון בחו"ל ולא יחזור ארצה.

הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע/ת בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך / המדריכה.

אין החברה מתחייבת על שיבוץ מדריך ספציפי והיא רשאית לשנות את שיבוץ המדריך בכל עת.

טופס רישום:

מילוי טופס ההרשמה בצורה ידנית ושליחתו חתום מהווים קריאה והבנה מלאה של תקנון החברה תנאי השימוש ושל ההערות והתנאים הכללים בכל טיול וטיול.

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

דמי רישום וביטול והחזר כספי

לטיולים ליציאות בחודש יוני תשלום של 30% בהרשמה ושבוע לפני יציאת הקבוצה תשלום ההפרש. לטיולים ליציאות יולי – ספטמבר 2021 –

דמי רישום לטיול עד 14 ימי עסקים ממועד יציאת הטיול תשלום של 15% ממחיר הטיול יבטיח את מקומך בטיול. 14 ימים ממועד הטיול – תשלום של 50 אחוז )שלושים אחוז מעלות הטיול( תשלום זה יבטיח את מקומך בטיול. 7 ימים ממועד הטיול תשלום מלא . התשלום /החיוב המלא בגין הנסיעה יתבצע 7 ימים לפני יציאת הקבוצה – לאחר אישור סופי של חברת התעופה – ולאחר אישורים סופיים כי הטיול יוצא כמתוכנן.

ביטול ההזמנה לקבוצה – החזר כספי – נכון לחודש יוני 2021 ואילך מעל 21 ימים לפני יציאת הקבוצה – $49 בלבד. בין 14-21 ימים לפני יציאת הקבוצה ישלם הלקוח את הסכום של דמי הרישום.)15%( בין 8-14 ימים ישלם הלקוח 50% מעלות הטיול – בין 7 ימים ליום היציאה של הקבוצה ישלם הלקוח את מלא העלות של הטיול

עקב המצב הרגיש מומלץ בחום לרכוש במיידי פוליסת ביטוח רפואי / כללי המכסה את המטייל\ת בביטוח רפואי כולל נגיף הקורונה לרבות דמי ביטול טיסה/טיול מאורגן.